Firestop EI 30 CY

Systém protipožiarnej ochrany vzduchotechnického potrubia.

Vlastnosti
Systém Tvar potrubia Orientácia potrubia Požiarna odolnosť
Firestop EI 30 CY EI 30

 

Potrubie

 • Maximálny rozmer potrubia: 1000 mm
 • Spoje prírub: skrutkový spoj
 • Minimálna hrúbka izolácie nad prírubou: 40 mm
 • Tesnenie prírub vysokoteplotným tmelom: povinné 

Izolácia

 • Hrúbka izolácie LMF 10 AluR: 40 mm
 • Počet vrstiev izolácie: 1
 • Predrôtovanie a prelepenie stykov izolacných rohoží AL páskou: povinné 

Kotvenie izolácie

 • Maximálna vzdialenosť navarovacích tŕňov: 300 mm
 • Maximálna vzdialenosť tŕňov od okrajov pásu: 100 mm 
 • Minimálny pocet navarovacích trnov: 11 ks/bm

Prestup požiarne deliacou stenou

 • Hrúbka doplnkovej izolácie LMF 10 AluR40 mm
 • Šírka tesniaceho pásu po obvode: 150 mm
 • Maximálny rozostup kotviacich tŕňov v upchávke: 300 mm
 • Umiestnenie spojovacej príruby do steny: povinné

Charakteristika

Systém protipožiarnej ochrany FIRESTOP EI 30 CY je urcený pre kruhové vzduchotechnické potrubie, kde sa ako hlavný protipožiarny izolant používajú minerálne izolacné pásy LMF 10 AluR. Pre požiarnu odolnost EI 30 sa používajú pásy v jednej vrstve s hrúbkou min. 40 mm. Tieto sa k stenám potrubia prichytávajú prostredníctvom navarovacích trnov FIRESTOP WELD PIN 38(dalej len WPIN). Pre správnu montáž a následné uplatnenie systému je potrebné, aby bola realizacná firma zaškolená odborným zástupcom výrobcu Knauf Insulation.

Potrubie

Protipožiarnu izoláciu je možné uplatnit na zvislé a aj na vodorovné pravouhlé vzduchotechnické potrubie. Pre požiarnu odolnost EI 30 musí byt potrubie maximálne vzduchotesné. Jednotlivé casti potrubia sa spájajú prírubami, ktoré sú spojené skrutkovými spojmi. Medzi jednotlivé príruby je potrebné po celom obvode naniest vysokoteplotný tmel.

Izolácia

Na protipožiarnu izoláciu vzduchotechnického kruhového potrubia a dosiahnutie požiarnej odolnosti EI 30 je potrebné použit NOBASIL LMF 10 AluR s hrúbkou min. 40 mm. Izolácia sa dodáva v tvare pásov s rozmermi 1000 x 500 mm.

Jednotlivé pásy sa na potrubie dotlácajú tesne k sebe tak, aby medzi nimi nevznikli netesnosti. Vystužená fólia na povrchu izolacného pásu musí byt o 100 mm dlhšia ako je dlžka samotného izolantu, aby sa dosiahlo dostatocné preloženie a tesný spoj izolácie (izoláciu z presahujúcej casti fólie jednoducho odtrhneme). Spoje jednotlivých pásov nesmú byt v mieste prírub. Jednotlivé príruby musia byt prekryté rovnakou hrúbkou izolácie ako potrubie (samotné miesto sa po celom obvode preloží ešte 150 mm širokým pásom izolácie v hrúbke min. 30 mm). Spoje jednotlivých pásov a ich volné hrany sa prelepujú jednostrannou hliníkovou páskou.

Kotvenie izolácie

Jednotlivé pásy izolácie sa k potrubiu kotvia pomocou navarovacích FIRESTOP WPIN 38 izolovaných s tanierovou hlavickou s priemerom min. 30 mm, dlžka hrotu musí byt min. 38 mm (pri izolácii s hrúbkou 40 mm). Na štvorcový meter potrubia je ich potrebné použit min. 11 ks. Rozstup medzi jednotlivými trnmi je 300 mm a maximálna vzdialenost trnu od okraja pásu je 100 mm.

Prestup potrubia cez požiarne deliacu stenu

Pri prestupe potrubia cez požiarnu deliacu stenu je potrebné, aby v tomto mieste bola umiestnená príruba spájajúca dve casti potrubia. Izolacné pásy musia prechádzat cez otvor spolu s potrubím a musia tesne vyplnat celý priestor prestupu stenou. Prestup je z oboch strán opatrený tesniacou upchávkou, ktorá je tvorená pásmi izolácie z rovnakého materiálu ako je ostatná izolácia, hrubej 40 mm a širokej minimálne 150 mm. Pásy sú k potrubiu pripevnené navarovacími trnmi WPIN 80, ktoré majú dlžku hrotu min. 80 mm, vzdialenost medzi trnmi nesmie byt väcšia ako 300 mm. Upchávka sa rieši rovnako pri zvislom, tak aj pri vodorovnom potrubí.

Požiarna klasiikácia

Systém FIRESTOP EI 30 CY pre vodorovné a zvislé kruhové potrubie bol skúšaný podla skúšobnej metódy, uvádzanej v STN EN 1366, „Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových inštalácií - Cast 1. Vzduchotechnické potrubia“. Tieto skúšky boli vykonané spolocnostou FIRES, s.r.o., autorizovanou osobou pod registracným císlom SK01, so sídlom: Osloboditelov 282, Batizovce, Slovenská republika. Císlo skúšobného protokolu FI-RES-FR-071-06-AUNS Na vyžiadanie je možné zaslat protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti c.: FIRES-CR-037-07-AURS.

Prospekt na stahnutie v PDF: Firestop EI 30 CY.

Produkty