Firestop EI 45 SQ

Systém protipožiarnej ochrany vzduchotechnického potrubia.

Vlastnosti
Systém Tvar potrubia Orientácia potrubia Požiarna odolnosť
Firestop EI 45 SQ
EI 45

 

Potrubie

 • Maximálny rozmer potrubia: 1250 x 1000 mm
 • Spoje prírub: C-lišty / C-spony
 • Minimálna hrúbka izolácie nad prírubou: 40 mm
 • Tesnenie prírub vysokoteplotným tmelom: povinné 

Izolácia

 • Hrúbka izolácie HTB 550 AluR 40 mm
 • Počet vrstiev izolácie: 1
 • Prelepenie stykov izolačných dosiek AL páskou: povinné 

Kotvenie izolácie

 • Maximálna vzdialenosť navarovacích tŕňov: 300 mm
 • Maximálna vzdialenosť tŕňov od okrajov pásu: 100 mm 
 • Vertikálne potrubie (1000x1000 mm) - každá strana: 11 ks/bm
 • Horizontálne potrubie (1000x500 mm) – vrchná strana: 4 ks/bm
 • Horizontálne potrubie (1000x500 mm) – bocné strany: 8 ks/bm
 • Horizontálne potrubie (1000x500 mm) – spodná strana: 16 ks/bm

Prestup požiarne deliacou stenou

 • Hrúbka doplnenej izolácie HTB 550 AluR: 40 mm
 • Šírka tesniaceho pásu po obvode: 150 mm
 • Maximálny rozostup kotviacich tŕňov v upchávke: 300 mm
 • Umiestnenie spojovacej príruby do steny: povinné

Charakteristika

Systém protipožiarnej ochrany FIRESTOP EI 45 SQ je urcený pre pravouhlé vzduchotechnické potrubie, kde sa ako hlavný protipožiarny izolant používajú minerálne izolacné dosky HTB 550 AluR. Pre požiarnu odolnost EI 45 sa používajú dosky v jednej vrstve hrúbky min. 40 mm. Tieto sa k stenám potrubia prichytávajú prostredníctvom navarovacích trnov FIRESTOP WELD PIN (dalej len WPIN). Pre správnu montáž a následné uplatnenie systému je potrebné, aby bola realizacná firma zaškolená odborným zástupcom výrobcu Knauf Insulation.

Potrubie

Protipožiarnu izoláciu je možné uplatnit na zvislé aj na vodorovné pravouhlé vzduchotechnické potrubie. Pre požiarnu odolnost EI 45 musí byt potrubie maximálne vzduchotesné. Jednotlivé casti potrubia sa spájajú prírubami, ktoré sú medzi sebou spojené skrutkovými spojmi, tzv. C-lištami alebo C-sponami. Medzi jednotlivé príruby je potrebné po celom obvode naniest vysokoteplotný tmel s tepelnou odolnostou nad 1000°C.

Izolácia

Na protipožiarnu izoláciu vzduchotechnického hranatého potrubia a dosiahnutie požiarnej odolnosti EI 45 je potrebné použit HTB 550 AluR s hrúbkou min. 40 mm. Izolácia sa dodáva v tvare dosiek s rozmermi 1000 x 500 mm. Jednotlivé dosky sa na potrubie dotlácajú tesne k sebe tak, aby medzi nimi nevznikali netesnosti. Spoje jednotlivých dosiek nesmú byt v mieste prírub. Jednotlivé príruby musia byt prekryté rovnakou hrúbkou izolácie ako potrubie s tým, že sa do izolácie vyreže žliabok pre tesné dosadnutie izolácie k prírube a samotné miesto sa po celom obvode preloží ešte 150 mm širokým pásom izolácie s hrúbkou min. 30 mm. Spoje jednotlivých dosiek a ich volné hrany sa prelepujú jednostrannou hliníkovou páskou.

Kotvenie izolácie

Jednotlivé pásy izolácie sa k potrubiu kotvia pomocou navarovacích trnov s tanierovou hlavickou s priemerom min. 30 mm. Dlžka hrotu musí byt min. 38 mm (pri izolácii hrúbky 40 mm). Na bežný meter potrubia je potrebné použit min. 44 kusov (vertikálne potrubie rozmer 1000x1000 mm) alebo 31 kusov (horizontálne potrubie rozmer 1000x500 mm) trnov WELD PIN (dalej WPIN). V prípade horizontálneho potrubia s velkostou 1000x500 mm je použitie navarovacích trnov nasledovné: 4 ks/m navarovacích trnov na vrchnú cast potrubia, 8 ks/bm na bocné strany a 16 ks/bm na spodnú cast. Maximálny rozstup medzi jednotlivými trnmi je 300 mm. V prípade vertikálneho potrubia je potrebné použit 11 navarovacích trnov na každý meter 2 steny potrubia, pricom maximálny rozstup medzi jednotlivými trnmi je 300 mm.

Prestup potrubia cez požiarne deliacu stenu

Pri prestupe potrubia cez požiarnu deliacu stenu je potrebné, aby v tomto mieste bola umiestnená príruba spájajúca dve casti potrubia. Izolacné pásy musia prechádzat cez otvor spolu s potrubím a musia tesne vyplnat celý priestor prestupu stenou. Prestup je z oboch strán opatrený tesniacou upchávkou, ktorá je tvorená pásmi izolácie z rovnakého materiálu ako je ostatná izolácia, hrubej 40 mm a širokej minimálne 150 mm. Pásy sú k potrubiu pripevnené navarovacími trnmi, ktoré majú dlžku hrotu min. 80mm. Vzdialenost medzi trnmi nesmie byt väcšia ako 300 mm. Upchávka sa rieši rovnako pri zvislom, tak aj pri vodorovnom potrubí.

Požiarna klasiikácia

Systém FIRESTOP EI 45 SQ pre vodorovné a zvislé hranaté potrubie bol skúšaný podla skúšobnej metódy uvádzanej V STN EN 1366, „Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových inštalácií - cast 1. Vzduchotechnické potrubia“. Tieto skúšky boli vykonané spolocnostou FIRES, s.r.o., autorizovanou osobou pod registracným císlom SK01, so sídlom: Osloboditelov 282, Batizovce, Slovenská republika. Císlo skúšobného protokolu FI-RES-FR-071-06-AUNS (vodorovné vzduchotechnické potrubie) a FIRES-FR-173-06-AUNS (zvislé vzduchotechnické potrubie). Na vyžiadanie je možné zaslat protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti c.: FIRES-JR-046-12-NURE. 

Prospekt na stahnutie v PDF: Firestop EI 45 SQ.

Produkty

No products found.