Firestop EI 90 CY

Systém protipožiarnej ochrany vzduchotechnického potrubia.

Vlastnosti
Systém Tvar potrubia Orientácia potrubia Požiarna odolnosť
Firestop EI 90 CY EI 90

 

Potrubie

 • Maximálny rozmer potrubia: 1000 mm
 • Spoje prírub: skrutkový spoj
 • Minimálna hrúbka izolácie nad prírubou: 60 mm
 • Tesnenie prírub vysokoteplotným tmelom: povinné 

Izolácia

 • Hrúbka izolácie WM 640 ALU GG: 60 mm
 • Počet vrstiev izolácie: 1
 • Predrôtovanie a prelepenie stykov izolacných rohoží AL páskou: povinné 

Kotvenie izolácie

 • Maximálna vzdialenosť navarovacích tŕňov: 300 mm
 • Maximálna vzdialenosť tŕňov od okrajov pásu: 100 mm 
 • Minimálny pocet navarovacích trnov: 11 ks/bm

Prestup požiarne deliacou stenou

 • Hrúbka doplnkovej izolácie WM 640 ALU GG: 60 mm
 • Šírka tesniaceho pásu po obvode: 150 mm
 • Maximálny rozostup kotviacich tŕňov v upchávke: 300 mm
 • Umiestnenie spojovacej príruby do steny: povinné

Charakteristika

Systém protipožiarnej ochrany FIRESTOP EI 90 CY je urcený pre kruhové vzduchotechnické potrubie, kde sa ako hlavný protipožiarny izolant používajú minerálne izolacné rohože WM 640 ALU GG. Pre požiarnu odolnost EI 90 sa používajú rohože v jednej vrstve s hrúbkou min. 60 mm. Tieto sa k stenám potrubia prichytávajú prostredníctvom navarovacích trnov FIRESTOP WPIN 80. Pre správnu montáž a následné uplatnenie systému je potrebné, aby bola realizacná firma zaškolená odborným zástupcom výrobcu Knauf Insulation.

Potrubie

Systém FIRESTOP EI 90 CY je možné uplatnit na vodorovné kruhové vzduchotechnické potrubie. Pre požiarnu odolnost EI 90 musí byt potrubie maximálne vzduchotesné. Jednotlivé casti potrubia sa spájajú prírubami, ktoré sú spojené skrutkovými  pojmi. Medzi jednotlivé príruby je potrebné po celom obvode naniest vysokoteplotný tmel.

Izolácia

Na protipožiarnu izoláciu vzduchotechnického kruhového potrubia a dosiahnutie požiarnej odolnosti EI 90 CY je potrebné použit rohože WM 640 ALU GG s hrúbkou min. 60 mm. Izolácia sa dodáva v tvare rohoží s rozmermi 500 x 3500 mm. Rohože sú našité na pozinkovanom šest-hrannom pletive a povrchovo upravené hliníkovou fóliou.

Na potrubie sa jednotlivé rohože dotlácajú tesne k sebe tak, aby medzi nimi nevznikali netesnosti. Pozinkované pletivo na konci izolacnej rohože musí byt o 100 mm dlhšie ako je dlžka samotného izolantu, aby sa dosiahlo dostatocné preloženie a tesný spoj izolácie (izoláciu z presahujúcej casti pletiva jednoducho odtrhneme). Spoje jednotlivých pásov nesmú byt v mieste prírub, jednotlivé príruby musia byt prekryté rovnakou hrúbkou izolácie ako potrubie (príruba sa vtláca do izolácie). Spoje jednotlivých pásov a ich volné hrany sa prelepujú jednostrannou hliníkovou páskou.

Kotvenie izolácie

Jednotlivé rohože sa k potrubiu kotvia pomocou navarovacích trnov FIRESTOP Weld Pin 60 izolované s tanierovou hlavickou s priemerom min. 30 mm, dlžka hrotu musí byt min. 60 mm. Na štvorcový meter potrubia je ich potrebné použit min. 11 ks, rozstup medzi jednotlivými trnmi je 300 mm a maximálna vzdialenost trna od okraja pásu je 100 mm. Jednotlivé rohože sa medzi sebou spájajú tak, že sa preväzujú casti pletiva.

Prestup potrubia cez požiarne deliacu stenu

Pri prestupe potrubia cez požiarnu deliacu stenu je potrebné, aby v tomto mieste bola umiestnená príruba spájajúca dve casti potrubia. Izolacné rohože musia prechádzat cez otvor spolu s potrubím a musia tesne vyplnat celý priestor prestupu stenou. Prestup je z oboch strán opatrený tesniacou upchávkou, ktorá je tvorená pásmi izolácie z rovnakého materiálu ako je ostatná izolácia, s hrúbkou 60 mm a šírkou minimálne 150 mm. Pásy sú k potrubiu pripevnené navarovacími trnmi Weld Pin 120, ktoré majú dlžku hrotu 120 mm. Tieto sú umiestnené v strede tesniaceho pásu a vzdialenost medzi trnmi nesmie byt väcšia ako 300 mm.

Požiarna klasiikácia

Systém FIRESTOP EI 90 CY pre vodorovné a zvislé kruhové potrubie bol skúšaný podla skúšobnej metódy uvádzanej v STN EN 1366, „Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových inštalácií - cast 1. Vzduchotechnické potrubia“. Tieto skúšky boli vykonané spolocnostou FIRES, s.r.o., autorizovanou osobou pod registracným císlom SK01, so sídlom: Osloboditelov 282, Batizovce, Slovenská republika. Císlo skúšobného protokolu FIRES-FR-012-12-AUNE Na vyžiadanie je možné zaslat protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti c.:FIRES-CR-092-12-AUPE.

Prospekt na stahnutie v PDF: Firestop EI 90 CY.

Produkty