Firestop - systém protipožiarnej ochrany vzduchotechnického potrubia a potrubia na odvod dymu a tepla

Tri v jednom – akustická, tepelná a protipožiarna izolácia

Jednoduchá manipulácia a aplikácia

Kompletný systém s príslušenstvom

Technologicky nenáročný proces

Bez dodatočných rozvodov požiarnej vody

Cenovo výhodný

Vyhovuje legislatívným požiadavkám

  • zákon o požiarnej ochrane č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,
  • vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. o techn. požiadavkách protipožiarneho zabezpečenia pri výstavbe a užívaní stavieb,
  • STN 92 02 01 1až 4 o požiarnej bezpečnosti stavieb,
  • STN EN 12 101 1-10.
Protipožiarna izolácia vzduchotechnického potrubia

Protipožiarna izolácia vzduchotechnického potrubia

  • zabraňuje šíreniu požiaru z jedného požiarneho úseku do druhého
Protipožiarna izolácia potrubia na odvod dymu a tepla

Protipožiarna izolácia potrubia na odvod dymu a tepla

  • slúži na požiarnu ochranu potrubia, odsávanie dymu a tepla z miesta so vzniknutým požiarom a z úsekov, cez ktoré prechádza