Skúšanie, klasifikácia a odborná realizácia

1) Skúšanie požiarnej odolnosti systému

Systém Firestop multi VZT pre vodorovné hranaté potrubie bol skúšaný podľa skúšobnej metódy, uvádzanej v STN EN 1366-1: 2001.Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia.

Systém Firestop multi ODT pre vodorovné a zvislé hranaté potrubie bol skúšaný podľa skúšobnej metódy uvádzanej v STN EN 1366-8: 2005. Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 8: Potrubia na odvod splodín horenia.

Tieto skúšky boli vykonané spoločnosťou FIRES, s.r.o., autorizovanou osobou pod registračným číslom SK01, so sídlom: Osloboditeľov 282, Batizovce, Slovenská republika. Číslo skúšobného protokolu FIRES-FR-048-12-AUNE (vodorovné vzduchotechnické potrubie, požiar zvonku), FIRES-FR-030-12-AUNE (vodorovné vzduchotechnické potrubie, požiar zvnútra), FIRES-FR-023-12-AUNE (zvislé vzduchotechnické potrubie, požiar zvnútra), FIRES-FR-036-13-AUNE (zvislé vzduchotechnické potrubie, požiar zvonku) a FIRES-FR-035-13-AUNE (vodorovné vzduchotechnické potrubie, požiar zvnútra).

2) Klasifikácia požiarnej odolnosti systému

Systém Firestop multi VZT pre vodorovné hranaté potrubie je klasifikovaný podľa STN EN 13501-3+A1: 2010 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 3: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti výrobkov a prvkov používaných v prevádzkových zariadeniach stavieb. Potrubia s požiarnou odolnosťou a požiarne klapky (konsolidovaný text).

Systém Firestop multi ODT pre vodorovné a zvislé hranaté potrubie je klasifikovaný podľa STN EN 13501-4+A1: 2010. Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín horenia (konsolidovaný text).

Na vyžiadanie je možné zaslať protokoly o klasifikácií požiarnych odolností: FIRES-JR-047-12-NURE (potrubie na odvod dymu a tepla) a FIRES-JR-046-12-NURE.

3) Realizácia systému a zaškolenie realizačných spoločností

Realizáciu systémov Firestop multi môžu vykonávať len spoločnosti, ktorých zamestnanci boli zaškolení odborným zástupcom spoločnosti Knauf Insulation, s.r.o. Zaškolenie bude dokladované certifikátom a menným zoznamom preškolených zamestnancov.

Zaškolené spoločnosti preberajú zodpovednosť za správnosť vyhotovenia systému a dodržiavanie všetkých podmienok uvedených v tomto technickom návode. Na realizačnú spoločnosť taktiež prechádza zodpoved nosť za funkčnosť systémov.

Pri odovzdávaní zhotoveného systému realizačná spoločnosť predkladá: technický list systémového riešenia, technické listy a certifikáty k použitým výrobkom, certifikát o zaškolení odborným zástupcom spoločnosti Knauf Insulation s.r.o.