SMARTwall Lepiaca a stierkovacia malta

SMARTwall Lepiaca a stierkovacia malta

Lepiaca a stierkovacia malta na zatepľovanie fasád izolačnými doskami SMARTwall

Doporučené použitie: kontaktné zateplenie fasády

Predajne a ceny

 

Slúži na lepenie tepelnoizolačných dosiek a tiež na vytváranie vystužovacej a vyrovnávacej vrstvy s vložením sklotextilnej výstužnej sieťky.

Lepidlo sa používa na lepenie dosiek SMARTwall na väčšinu stenových konštrukcií; na betónové a tehlové steny, na omietku s kvalitou min. Hvh 10, cementové steny s ľahkou konštrukciou alebo na montované steny, kde povrch tvoria veľkoplošné konštrukčné dosky na báze dreva alebo sadrovláknitých materiálov.

Technické údaje

Maximálna veľkosť zrna: 0,3 mm
Faktor difúzneho odporu μ: 12
Ekvivalentná difúzna hrúbka (sd): 0,036 m
Minimálne hrúbka: 3 mm
Maximálna hrúbka: 6 mm
Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty: 1 582 ± 50 kg/m3

Spotreba

Spotreba materiálu pri lepení: 5 – 7 kg/m2 (v závislosti od podkladu (celoplošné pokrytie) a druhu izolantu)
Spotreba materiálu pri lepení (40 % pokrytie): 2 – 3 kg/m2 (v zavislosti od podkladu a druhu izolantu)
Spotreba materiálu pri stierkovaní: 5 kg/m2
Spotreba vody: 6 – 8 l na 25 kg suchej zmesi

Balenie

25 kg vrecia, 1 paleta (1 200 x 800 mm) = 42 ks = 1 050 kg

Číslo SAP

473287 za balenie

Pokyny na použitie

Podklad:

Podklad musí vyhovovať platným normám (STN 73 2901), musí byť pevný, bez uvoľnených častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prípravkov, výkvetov solí. Musí byť dostatočne suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť vodoodpudivý. 

Miešanie SMARTwall Lepiacej a stierkovacej malty:

Do 6 l – 8l čistej studenej vody sa nasype 1 vrece (25 kg) suchej zmesi a dobre sa premieša ručným miešadlom po dobu 3 – 5 minút. Otáčky miešadla nesmú prekročiť 800 ot./min. Po premiešaní sa nechá lepidlo 10 min. odstáť. Spracovateľnosť takto pripravenej stierky je 2,0 hod. Upozornenie: Dodatočne pridávať kamenivo a prísady do malty je zakázané

Nanášanie pri lepení:

Lepiaca hmota sa na tepelnoizolačné dosky nanáša po celom obvode vo forme pása a uprostred dosky bodovo v 2 alebo 3 miestach tak, aby po priložení a pritlačení dosky k podkladu minimálne 40 % povrchu dosky bolo spojené s podkladom pomocou lepiacej malty. V prípade izolačných dosiek SMARTwall FKD S C1 alebo FKD N C1 sa lepiaca malta nanáša na stranu ktorá nie je povrchovo upravená, nasledovne. Najprv sa vtlačí tenká vrstva lepidla do štruktúry izolantu, toto nie je potrebné pri izolačných doskách SMARTwall FKD S C2 alebo FKD N C2 následne sa aplikuje hlavná vrstva lepidla o hrúbke 20 – 30 mm. Medzi jednotlivé izolačné dosky sa nesmie dostať lepiaca malta, pretože by vznikli tepelné mosty.

Nanášanie pri zhotovovaní výstužnej vrstvy:

Pomocou nerezového hladítka sa nanesie SMARTwall Lepiaca a stierkovacia malta najneskôr 8 dní po nalepení izolačných dosiek. Výstužná vrstva sa realizuje nanesením stierkovej hmoty SMARTwall Lepiaca a stierkovacia malta na tepelnoizolačné dosky nerezovým zubovým hladidlom (rozmer zuba 10 mm), do ktorej sa vtláča sklotextilná mriežka.

Sklotextilná mriežka sa vtláča vo zvislých pásoch od vrchu dole. Jednotlivé kusy mriežky sa kladú s presahom 100 mm. Pomocou nerezového hladidla sa mriežka vtlačí do stierkovej hmoty a dôkladne sa zahladí. Po zahladení a stiahnutí prebytočnej hmoty má byť hrúbka vrstvy min. 3 mm.

Sklotextilná mriežka ako výstuž vo výstužnej vrstve musí byť uložená bez záhybov a musí byť na obidvoch stranách krytá stierkovou hmotou. Z vonkajšej strany sa musí zabezpečiť jej krytie stierkovou hmotou najmenej 1 mm, v miestach presahov mriežky najmenej 0,5 mm. Ak to celková hrúbka výstužnej vrstvy umožňuje, sklovláknitá mriežka sa ukladá od vonkajšieho povrchu v tretine, ale najviac v polovici hrúbky vrstvy.

Všeobecné pokyny a podmienky:

Teplota vzduchu, podkladu a všetkých súčastí a komponentov ETICS nesmie byť počas technologických operácií zhotovovania ETICS a ďalej počas doby tuhnutia a zretia jednotlivých komponentov ETICS nižšia ako +5 °C a vyššia ako +30 °C (pokiaľ sa v príslušnom systéme alebo výrobku neuvádza inak). Počas technologických operácii zhotovovania ETICS a doby tuhnutia a zretia jednotlivých komponentov ETICS je potrebné chrániť fasádu pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, vetra a dažďa. Po dokonalom vysušení výstužnej vrstvy, spravidla po min. 7 dňoch, sa pristúpi k penetrácii základným náterom. Predtým sa malé nerovnosti prebrúsia brúsnym papierom. Penetračný náter sa dôkladne premieša a potom sa nanáša štetcom alebo valčekom. Podľa podkladu a počasia sa nechá vyschnút najmenej 24 hodín.