Prečo včely milujú naše zelené strechy?

By Knauf Insulation
júl 21, 2020

Našimi zelenými strechami vytvárame lákadlo pre včely: rovnako ako ostatné opeľovače, potrebujú viac mestských zelených plôch. Práve v mestách totiž najviac zachraňujú poškodené ekosystémy.

Našimi zelenými strechami vytvárame lákadlo pre včely: rovnako ako ostatné opeľovače, potrebujú viac mestských zelených plôch. Práve v mestách totiž najviac zachraňujú poškodené ekosystémy.

Prenášaním peľu z jedného zdroja na druhý sú opeľovače rozhodujúce pre ochranu biodiverzity, teda pestrej rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov, a zachovanie ekosystémov. Je to veľmi dôležitý proces i pre budúce generácie, ale tiež veľmi krehký. Narušenie jednej zložky môže viesť až k vyhynutiu niekoľkých druhov, ktoré sú od nej závislé. Opeľovače sú pre naše životné prostredie kľúčové. Zohrávajú tiež dôležitú úlohu v poľnohospodárstve, závisí od nich až 35 % celosvetovej rastlinnej výroby.

Opeľovači sú, bohužiaľ, ohrozovaní stále častejšími extrémnymi poveternostnými zmenami, pesticídmi, chorobami a najmä intenzívnym poľnohospodárstvom a agresívnou hustotou urbanizácie. Štúdie ukazujú, že šance na výskyt včiel v Európe alebo USA sa od 70-tych rokov 20. storočia znížili o tretinu. 

Biodiverzita zelených striech

Zvyšujúci sa rozvoj mestského prostredia vytvára tlak na úbytok zelených plôch s možným negatívnym dopadom na biodiverzitu a podporu ekosystémov. Tento trend je však stále možné zastaviť. „Môžeme začať tým, že povzbudíme mestá, aby sa snažili o integráciu ekologickejšej infraštruktúry do ich mestského prostredia. Je očividné, že prosperujúca zelená strecha je pre opeľovačov príťažlivejšou lokalitou ako jej sivá betónová verzia,“ hovorí Jure Šumi, riaditeľ pre rozvoj podnikania Knauf Insulation Green Solutions. Existuje stále viac dôkazov, že zelené strechy zmierňujú straty mestských zelených plôch tým, že poskytujú nové biotopy pre početné druhy článkonožcov (2). V konečnom dôsledku znamená viac zelených striech viac opeľovačov, čo sa premieta do väčšej biodiverzity. Potvrdzujú to viaceré štúdie.

Po stopách včiel

Výskum Národného biologického inštitútu v Slovinsku odhalil, ako môžu zelené strechy pomôcť včelám a iným opeľovačom kvitnúcich rastlín a zároveň zvýšiť biodiverzitu. Od júna do septembra 2019 odborníci ústavu monitorovali dve zelené strechy Urbanscape, v Knauf Insulation Experience Center v Škofja Loka a na budove v Ľubľane, kde denne merali výskyt opeľovačov (1). „Počas našej štúdie bolo napočítaných viac ako 1 270 opeľovačov a v lete dosiahla ich hustota až 11 na meter štvorcový,“ hovorí Danilo Bevk, PhD., ktorý výskum viedol. "Na rozdiel od našich očakávaní, divoké včely, čiže solitérne, ktoré sú obzvlášť účinnými opeľovačmi, boli početnejšie ako včely medonosné."

Zistilo sa, že do rozsahu opeľovačov patria včely medonosné a divé, ako aj pestrice, nazývané ľudovo „osičky“ a motýle. Zelené strechy im  poskytujú dôležité zdroje potravy a slúžia ako ich útočisko, najmä ak kvitnú v lete a počas obdobia sucha. Je to veľmi dôležité pre mestské včelárstvo a životne dôležité pre ohrozené druhy, najmä divé včely. Vegetatívne strechy tiež zmierňujú negatívny vplyv zvyšujúcich sa teplôt na hojnosť a bohatosť voľne žijúcich druhov včiel, teda slúžia ako protiopatrenie proti klimatickým zmenám (4).

Štúdie vo Veľkej Británii zas zistili, že rozmanitosť druhov včiel je v mestských oblastiach bohatšia ako na poľnohospodárskej pôde. Mestské oblasti rastú a zlepšenie ich hodnoty pre opeľovačov by malo byť súčasťou každej národnej stratégie na ochranu a obnovu opeľovačov (3).

Výhody biodiverzity môžu priniesť miliardy

„Nemožno podceňovať ani finančné výhody opeľovačov. Sú kľúčom k výrobe väčšiny našich potravín,“ dodáva Jure Šumi, „Čistý prínos opeľovania hmyzom sa odhaduje na približne 10 % z celkovej hodnoty poľnohospodárskej výroby. To predstavuje celosvetovo približne 153 miliárd EUR a každý rok až 22 miliárd EUR v Európe.“ Ako ďalej dodáva, biodiverzita a úloha zelenej infraštruktúry sú tiež stredobodom ambiciózneho projektu Európskej komisie Green Deal. Cieľom je urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050. Zelené strechy sú súčasťou väčšieho celku a plánovači by ich mali vnímať ako príležitosť v prospech všetkých, ľudí aj včiel. 

Poznámky

(1) Činnosť opeľovačov bola monitorovaná pomocou metód, ktoré boli vyvinuté v predchádzajúcich štúdiách a optimalizované pre zelené strechy. Aktivita opeľovačov bola monitorovaná dve hodiny denne od 8:00 do 11:00 od júna do septembra 2019. Počet opeľovačov bol stanovený spočítaním na piatich vzorkovacích miestach. Uskutočnilo sa desať impulzov za hodinu na jedno miesto - od júna do septembra sa pripočítalo až 20 na jedno vzorkovacie miesto alebo 100 na päť za deň. Počítali sa včely, čmeliaky, osamelé včely, pestrice, motýle a ďalší hmyz. Aktivita opeľovačov bola monitorovaná iba za slnečného počasia, keď sú opeľovače najaktívnejšie. Na konci každého monitorovania sa odobrali vzorky na identifikáciu.

(2) Braaker a kol., 2017

(3) Baldock a kol., 2015

(4) Papanikolaou a kol., 2017