KONTAKTNÝ FORMULÁR

V prípade, že potrebujete pomôcť s návrhom tepelnej izolácie do projektu  kontaktujte nás prostredníctvom formulára.
Zároveň, ak máte záujem o odber noviniek vyplňte tiež kontaktný formulár.

kontaktný formular
Ochrana osobných údajov Knauf Insulation, s.r.o.

Informácie poskytované dotknutým osobám, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruhy dotknutých osôb: zákazníci prevádzkovateľa, zmluvní partneri prevádzkovateľa, adresáti ponúk priameho marketingu, uchádzači o zamestnanie, osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch, osoby navštevujúce administratívne priestory prevádzkovateľa, osoby, vykonávajúce u prevádzkovateľa prax1

Činnosti spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ Knauf Insulation, s.r.o. vykonáva spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v týchto spracovateľských činnostiach:
• Konzultácie, kalkulácie a cenové ponuky,
• Evidencia zákazníkov – CRM, Poskytovanie ubytovania, Evidencia zmluvných partnerov,
• Priamy marketing – potenciálni zákazníci, Priamy marketing – zákazníci, Marketing Blacklist,
• Odborná prax a absolventská prax,
• Podujatia pre bývalých zamestnancov – dôchodcov,
• Evidencia vstupov a návštev,
• Kamerový monitoring,
• Žiadosti dotknutých osôb,
• Vernostný program CaptainK,
• Inštalovanie softvéru pre technické výpočty.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Pokiaľ nie je povedané inak, spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.
Zástupca prevádzkovateľa nebol určený.

Výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov je zabezpečený dodávateľsky. Zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov je Ing. Marek Mička, IČO 36855642. Pre priamy kontakt a operatívnu komunikáciu dotknutých osôb so zodpovednou osobou je prednostne určená e-mailová adresa [email protected]

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Účel spracúvania osobných údajov, dotknuté osoby a povinnosť dotknutej osoby poskytnúť údaje prevádzkovateľovi

Účely spracúvania osobných údajov v jednotlivých spracovateľských činnostiach, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne retenčné lehoty spracúvaných osobných údajov sú popísané v prílohe tejto informácie.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na základe osobitných zákonov.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu zmluvy; bez poskytnutia týchto údajov nemôže príslušná zmluva vzniknúť.
Zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi alebo zamestnávateľ dotknutej osoby, ktorý poskytol jej osobné údaje prevádzkovateľovi.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená:
• požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému zmluvnému partnerovi (iba zákazníci a zmluvní partneri, ktorí sú fyzickými osobami),
• požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
• požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
• požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
• požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné v popisovaných spracovateľských činnostiach uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je ich právnym základom.
Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné v popisovaných súboroch spracovateľských činností uplatniť, pretože popisované činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie.

--------------------

1 táto informácia popisuje iba činnosti spracúvania osobných údajov, zverejnené podľa ustanovenia čl. 14 ods. 5 písm. b) Nariadenia GDPR

Celé znenie vrátane príloh k stiahnutiu na GDPR Knauf Insulation